КОВИД-19 ӨВЧЛӨЛ НАСНЫ БҮЛГЭЭР

28
Сүүлийн 20 хоногийн хугацаанд Коранавируст халдварын батлагдсан тохиолдлоор бүртгэгдсэн 203 иргэн нь 2 сартайгаас 91 насны хүмүүс байна. Үүнээс хамгийн өндөр хувийг буюу 16%-ийг 30-34 насны, 11 хувийг 35-39 насны иргэд эзэлж байна. Эцэг, эхчүүдээ дагаад бага насны хүүхдүүд нилээд өвдөж байгааг та бүхэн графикаас харж болно.