Албан хаагчдын үр дүнгийн урамшуулал

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ