Санхүүгийн ил тод байдал

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ