ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс...

СУМ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тендер Аймгийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2020 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах /15 багцтай, нийт 35,3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй/ цахим тендер шалгаруулалтыг...

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ