Тэмдэгтийн хураамж төлөх тухай

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ ТУХАЙ  Банк: Төрийн сан, данс: 100220000941, нэр: Гс.Улсын тэмдэгтийн хураамж ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ тусгай зөвшөөрөл олгох - 400,000 төгрөг, сунгах - 120,000 төгрөг АХУЙН ШАВЬЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛ,...

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ  ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Эрүүл мэндийн тухай хууль Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр...

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл; Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь ...

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ