Нөхцөл байдлын мэдээ 2022-10-12-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

Нөхцөл байдлын мэдээ 2022-10-12-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ