Журам батлах тухай / Их эмчийн тангараг өргөх журам/ 164

Журам батлах тухай / Их эмчийн тангараг өргөх журам/ 164