Нөхцөл байдлын мэдээ 2023-03-01-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

Нөхцөл байдлын мэдээ 2023-03-01-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ