ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ А/02

https://drive.google.com/file/d/1JUW-vyT9k2XFnEceRytg_c3SwvQU2TU5/view?usp=drive_link