Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн

Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн