ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦААГАА СУНГУУЛЛАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦААГАА СУНГУУЛЛАА

Тус онд аймгийн 5 эрүүл мэндийн байгууллага магадлан итгэмжлэлийн шалгуурын
дагуу бэлтгэл ажлыг ханган шинжээчдийн үнэлгээнд орж, магадлан итгэмжлэлийн
хугацааг сунгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 05 сарын 19-ний өдрийн
А/289 дүгээр тушаалаар аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн магадлан итгэмжлэлийн
хугацааг 1 жилээр, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 05 сарын 19-ний өдрийн А/286
дугаар тушаалаар Энхтусдэм өрхийн эрүүл мэндийн төвийн магадлан
итгэмжлэлийн хугацааг 2 жилээр сунгаж, батламж олгохоор шийдвэрлэсэн байна.