Эрүүл мэндийн газрын барилгын дээврийн ажлыг ОНХС-ийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэлээ

Эрүүл мэндийн газрын барилгын дээврийн ажлыг ОНХС-ийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэлээ

https://drive.google.com/file/d/1tF-GjsYi1WtIOK3L2AhZkkb2HXL3XXuZ/view?usp=sharing

Файлууд