Биеийн тамир хариуцсан арга зүйч нарт сургалт зохион байгууллаа

Биеийн тамир хариуцсан арга зүйч нарт сургалт зохион байгууллаа
2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Биеийн тамир спортын газартай хамтран Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, ААН дахь биеийн тамир хариуцсан арга зүйч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар           </div>
          <div class=