Эрүүл мэндийн газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө

2023 оны төлөвлөгөө