Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
1 Төсвийн төслийг боловсруулахдаа байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэлтэй нягт уялдуулсан байх Үзэх Татах
2 Хөрөнгө оруулалтын тайлан Үзэх Татах
3 Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж, иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг хангасан байх; Үзэх Татах
4 Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлсэн байх; Үзэх Татах
5  Тухайн жилийн батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд энэ тухай цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлж, мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлөөр хангасан байх; Үзэх Татах
6  Зөвхөн хууль тогтоомжид заасан төлбөр, хураамжийг үйлчлүүлэгчээс авч, түүний хэмжээний тухай цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлсэн байх; Үзэх Татах
7 Албан томилолт, тэтгэвэр тэтгэмж  Үзэх Татах
8 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх  Татах
9  Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсөвтэй харьцуулсан үзүүлэлт  Үзэх  Татах
10 2019 оны бараа материалын худалдан авалт Үзэх Татах
11 Үзэх Татах
12 Үзэх  Татах
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *