Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл

1

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /аймгийн Засаг даргын Захирамжууд/

Үзэх

2

Үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагууд

Үзэх

3

Тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Үзэх

4

5