Бодлогын баримт бичгүүд

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичгүүд
1 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого Үзэх
2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020 Үзэх
3 МУЭЗНХҮЧ-2018 Үзэх
4 Хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрүүд /ЭМЯ-аас хяналтанд өгсөн / Үзэх
5 Монгол Улсын тогтортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 Үзэх
6 Хүний нөөцийг чадавхижуулах тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт Үзэх
7 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал Үзэх
8 Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар Үзэх
9 Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол Үзэх
10 Засгийн газрын 2018 оны 138 дугаар тогтоол Үзэх
11 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт Үзэх
12 Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт Үзэх
13 Үндэсний хөтөлбөрүүд-12 Үзэх
14 Эрүүл мэндийн сайдаас аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт Үзэх
  Аймгаас хэрэгжиж буй бодлогын баримт бичгүүд
14 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Үзэх
15 Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт Үзэх
16 Аймгийн Засаг даргаас Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт Үзэх
17 Аймгийн Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр Үзэх
18 Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Үзэх
19 Говьсүмбэр аймгийн Хөгжлийн цогц бодлого Үзэх
20 Аймгийн Засаг даргын Захирамжийн биелэлт Үзэх
21 ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт Үзэх
22 Төсвийн эрх захирагчийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт Үзэх
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *