Авилгын эсрэг, ашиг сонирхлын ил тод байдал

1

Авлигын эсрэг хууль

Үзэх

2

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Үзэх

3

2018 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Үзэх

4

2018 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

5

Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ, шийдвэрийн төсөл

Үзэх

6

ХАСУМ

Үзэх

7

ХАСХОМ

Үзэх

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *