Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

1.

Сул орон тооны зар, мэдээлэл

Үзэх

Татах

2.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

Татах

3.

Хүний нөөцийн стратеги

Үзэх

Татах

4.

Хүний нөөцийн удирдлага

Үзэх

Татах

5.

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Үзэх

Татах

6.

Ёс зүйн хорооны тушаал шийдвэр, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ мэдээлэл

Үзэх

Татах

7.

Ёс зүйн тайлан

Үзэх

татах

8.

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Үзэх

Татах

9.

Бүтэц орон тоо

Үзэх

Татах

10.

Шагнал урамшуулал, тэтгэмжид хамрагдсан байдал

Үзэх

Татах

11.

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Үзэх

Татах

12.

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал

Үзэх

Татах

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *