мөнхсан

 

 

өргөдөл гомдол

1 Өргөдөл гомдол хүлээн авах хариуцсан албан хаагчийн албан тушаал, овог нэр, харилцах утасны дугаар Үзэх
2 Өргөдөл гомдол хүлээж авч шийдвэрлэх журам Үзэх
3 Өргөдөл, гомдлын тайлан Үзэх

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын үнэлгээ

Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх  журам”

Засгийн газрын 2019 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аргачлал батлах тухай журам”

ҮР ДҮНГИЙН БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын 2019 оны 1 дүгээр улиралын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын 2019 оны 2 дугаар улиралын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын 2019 оны 3 дугаар улиралын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

1.

Сул орон тооны зар, мэдээлэл

Үзэх

Татах

2.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

Татах

3.

Хүний нөөцийн стратеги

Үзэх

Татах

4.

Хүний нөөцийн удирдлага

Үзэх

Татах

5.

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Үзэх

Татах

6.

Ёс зүйн хорооны тушаал шийдвэр, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ мэдээлэл

Үзэх

Татах

7.

Ёс зүйн тайлан

Үзэх

татах

8.

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Үзэх

Татах

9.

Бүтэц орон тоо

Үзэх

Татах

10.

Шагнал урамшуулал, тэтгэмжид хамрагдсан байдал

Үзэх

Татах

11.

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Үзэх

Татах

12.

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал

Үзэх

Татах

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, Үзэх Татах
Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь Үзэх Татах
Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт Үзэх Татах
Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар Үзэх Татах
Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төсөл Үзэх Татах
Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл Үзэх Татах
Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацаа Үзэх Татах
Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явцын мэдээлэл Үзэх