ШАЛГАРСАН БОЛОН ШАЛГАРААГҮЙ ОРОЛЦОГЧДЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

“Говьсүмбэр аймгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах”, ГСАЭМГ/201812001 дугаартай тендер шалгаруулалтад  оролцсон дараах 14 аж ахуйн нэгжийн шалгарсан болон шалгараагүй шалтгаан нөхцөл, хуулийн үндэслэлийн талаарх үнэлгээний хорооноос гаргасан дүгнэлт, мэдээллийг танилцуулж байна.  Тендерт оролцогчид нь дараах багцуудад тендер ирүүлсэн байна.

 1. Монгол эм импекс концерн ХХК – 1, 2, 3, 5, 7, 15, 22 дугаар багцуудад
 2. Моносфарм трейд ХХК – 3,4,7,12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 дугаар багцуудад
 3. Мөнхийн тун ХХК – 4, 5, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26 дугаар багцуудад
 4. Монфатрейд ХХК – 6,7,10, 11, 12,17,18 дугаар багцуудад
 5. Монголфарм трейд ХХК – 17, 18, 21 дүгээр багцуудад
 6. Ай Ви Ко интернэшнл ХХК – 5, 23, 24 дүгээр багцуудад
 7. Тавин ус ХХК – 8, 13, 20, 21 дүгээр багцуудад
 8. Чоногол трейд ХХК – 20, 21 дүгээр багцуудад
 9. Нугантрейд ХХК – 20, 21 дүгээр багцуудад
 10. Сүвэн-Уул ХХК- 20, 21 дүгээр багцуудад
 11. Азифарм ХХК – 3, 4, 5, 6, 7 дугаар багцуудад
 12. Нахиаимпекс ХХК – 4, 14 дүгээр багцуудад
 13. Оюудент ХХК- 9 дүгээр багцад
 14. ДЕС ХХК- 9 дүгээр багцад тус тус материалаа ирүүлсэн.

“Моносфарм трейд” ХХК нь тус тендерийн 4, 17 дугаар багцад шалгарсан тули “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Тендерийн 3, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23 дугаар багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 12, 16, 18, 21, 22 дугаар багцуудад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30.1-д заасны дагуу эдгээр багцуудад ирүүлсэн тендерээс татгалзсан ба 3, 7, 15 дугаар багцуудад  Монгол эм импекс концерн ХХК /4,614,665 төгрөг, 20,927,170 төгрөг, 4,390,650 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг, 18 дугаар багцад Монфатрейд ХХК-ийн /5,136,000 төгрөгийн үнийн саналтай/ ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан.

“Монгол эмимпекс концерн” ХХК нь тус тендерийн 1, 2, 3, 7, 15 дугаар багцад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 Тендерийн 5, 22 дугаар багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 22 дугаар багцад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан ба 5 дугаар багцад  Азифарм ХХК /3,580,000 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан.

 “Мөнхийн тун” ХХК нь 13, 22 дугаар багцуудад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

            Тендерийн 4, 5, 20, 21, 23, 25, 26  дугаар багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 4, 25 дугаар багцуудад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан ба 5 дугаар багцад Азифарм ХХК /3,580,000 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг, 20, 21 дүгээр багцуудад Нугантрейд ХХК-ийн /52,782,301 төгрөгийн үнийн саналтай/ ирүүлсэн тендерийг, 23 дугаар багцад Ай Ви Ко интернэшнл ХХК-ийн /17,747,040 төгрөгийн үнийн саналтай/  ирүүлсэн тендерийг, 26 дугаар багцад Сүвэн-Уул ХХК-ийн /11,479,960 төгрөгийн үнийн саналтай/ ирүүлсэн тендерийг тус хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр тус тус шалгаруулсан.

“Монфатрейд” ХХК нь тендерийн 10, 11, 12, 18 дугаар багцуудад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Тендерийн 6, 7, 17 дугаар багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 17 дугаар багцад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-д заасны дагуу тендерээс татгалзсан ба 6 дугаар багцад Азифарм ХХК /12,746,809 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг, 7 дугаар багцад Монгол эмимпекс концерн ХХК-ийн /20,927,170 төгрөгийн үнийн саналтай/ ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр тус тус шалгаруулсан.

 “Тавин ус” ХХК нь тендерийн 8, 13, 20, 21 дүгээр багцуудад  шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч боловч 8 дугаар багцад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан ба 13 дугаар багцад  Мөнхийн тун ХХК  /3,605,950 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг, 20, 21 дүгээр багцуудад Нугантрейд ХХК-ийн /28,874,956 төгрөг, 23,907,345 төгрөгийн үнийн саналтай/ ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр тус тус шалгаруулсан.

“Ай Ви Ко интернэшнл” ХХК нь 23, 24-р багцуудад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

      Тендерийн 5 дугаар багцад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан.

“Азифарм” ХХК нь тендерийн 5, 6 дугаар багцуудад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Тендерийн 3, 4, 7 дугаар багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 4 дүгээр багцад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан ба 3, 7 дугаар багцуудад “Монгол эмимпекс концерн” ХХК /4,614,665 төгрөг, 20,927,170 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан.

“Нахиаимпекс” ХХК нь тендерийн 4, 14  дүгээр багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 14 дүгээр багцад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан ба  4 дүгээр багцад Моносфармтрейд ХХК /39,827,964 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан.

“Нугантрейд” ХХК нь 20, 21 дүгээр багцуудад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

“Чоногол трейд” ХХК нь тендерийн 20, 21  дүгээр багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч 21 дүгээр багцад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-д заасны дагуу тус тендерээс татгалзсан ба 20 дугаар багцад Нугантрейд ХХК /28,874,956 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан.

“Сүвэн уул” ХХК нь тендерийн 26 дугаар багцад шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Тендерийн 21  дүгээр багцад Нугантрейд ХХК  /23,907,345 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан

“Монголфарм трейд” ХХК нь тендерийн 17, 18, 21  дүгээр багцуудад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч тус багцуудад ирүүлсэн үнийн санал  нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн буюу “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3 дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн тул хуулийн 30.1-д заасны дагуу  тендерээс татгалзсан.

“Оюудент” ХХК нь тендерийн 9 дүгээр багцад 3,592,000 төгрөгийн үнийн санал бүхий шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн боловч тус багцад ДЕС ХХК /3,001,350 төгрөгийн үнийн саналтай/-ийн ирүүлсэн тендерийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь хэсгийн дагуу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулсан.

“ДЕС” ХХК нь тендерийн 9 дүгээр багцыг 3,001,350 төгрөгт багтаан нийлүүлэхээр санал ирүүлж, тус тендер нь шалгарсан тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТЭГЭСЭН: МЭРГЭЖИЛТЭН  Ж.ТУНГАЛАГ

2018.01.31

 

Дүгнэлт

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарласан “Говьсүмбэр аймгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийг  худалдан авах”  ГСАЭМГ/201812001 дугаартай тендерийн нээлт 2018.01.22-ны өдөр Эрүүл мэндийн газрын даргын өрөөнд боллоо.

Нийт 25 багцад дараах 14 аж ахуйн нэгж, байгууллага цахим тендер ирүүлж, эдгээрээс 4 багцад аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн тендерийн үнэ захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрлээ.

Зөвхөн 1 багц /Цус, цусан бүтээгдэхүүний савлагааны материал/-д тендер ирүүлээгүй байна.

 

 

 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг

2018 оны 1-р сарын 24.

Тендерийн нээлт боллоо.

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарласан “Говьсүмбэр аймгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийг  худалдан авах”  ГСАЭМГ/201812001 дугаартай тендерийн нээлт 2018.01.22-ны өдөр Эрүүл мэндийн газрын даргын өрөөнд боллоо.

Нийт 25 багцад дараах 14 аж ахуйн нэгж, байгууллага цахим тендер ирүүлж, эдгээрээс 4 багцад аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн тендерийн үнэ захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрлээ.

Зөвхөн 1 багц /Цус, цусан бүтээгдэхүүний савлагааны материал/-д тендер ирүүлээгүй байна.

 

 

 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг

2018 оны 1-р сарын 24.

2017 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
            Ерөнхий зүйл:
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд  2017 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нийт төсөв 320,579,400 төгрөгөөр батлагдсан ба үүнээс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт – 295,086,900 төг; Баянтал сумын эрүүл мэндийн төвд – 10,197,000 төгрөг; Шивээговь сумын эрүүл мэндийн төвд – 15,295,500 төгрөг байна. Уг төсөвт багтаан шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийт 24 багцад хувааж, P2016000505-00 дугаартай нээлттэй тендер шалгаруулалт, P2016000505-01 дугаартай хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг тус тус  зарласан. Тендер шалгаруулалтын үр дүнд нэр бүхий 10 эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагатай тендерийн болон шууд гэрээ байгуулан ажиллаж, гэрээний хэрэгжилт дунджаар 92,5%-тай байна. Гэрээний хэрэгжилтийг багц тус  бүрээр харуулбал дараах байдалтай байна.
Òóõàéí æèëä õóäàëäàí àâñàí áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë òîî õýìæýý, õ¿÷èí ÷àäàë
Захиалагчийн тооцсон төсөвт өртөг
Ãýðýýíèé ä¿í (ñàÿ.òºã)
ÿéöýòãýã÷èéí íýð, ãýðýýíèé äóãààð
Нийлүүлсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн дүн
Гэрээний гүйцэтгэл /хувь/
Багцын дугаар
Багцын нэр
1
Мэдээгүйжүүлэх ба булчин сулруулах, үрэвслийн эсрэг эм
15.41
15.41
Монгол эмимпекс концерн ХК                                                                                                              № 2017/01/01
16.09
104.4
2
Мансууруулах болон  сэтгэцэд нөлөөт эм
3.46
3.45
3.11
90.11
5
Дуслаар хэрэглэх уураг амин, хүчил
2.22
1.38
Моносфарм трейд ХХК                                                                             № 2017/01/02
1.0
72.3
9
Шүдний эм тариа ба пломбоны материал
2.95
2.75
Оюудент ХХК                                                                                                        № 2017/01/06
2.61
94.9
13
Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис
6.89
5.08
Мөнхийн тун ХХК                                                       № 2017/01/05
5.23
102.83
14
Амин дэм эрдэс бодисууд
8.72
8.72
Нахиа импекс ХХК                                                                                 № 2017/01/04
7.62
87.29
15
Чихрийн ба чихрийн бус шижингийн эмүүд
8.51
6.86
Моносфарм трейд ХХК                                                                             № 2017/01/02
5.12
74.7
17
Оношлуур / клиник/
31.31
30.41
Моносфарм трейд ХХК                                                                             № 2017/01/02
28.95
95.21
18
Нян судлалын лабораторийн оношлуур
4.98
4.94
Моносфарм трейд ХХК                                                                             № 2017/01/02
3.05
61.7
20
Эмнэлгийн хэрэгсэл, мэс заслын утас
27.73
27.28
Мөнхийн тун ХХК                                                                        № 2017/01/05
   26.5
97.14
22
Зүү, тариур
20.92
21.86
Монголфармтрейд ХХК                                                                                    № 2017/01/03
20.34
93.03
3
Тархи мэдрэлийн тогтолцооны эмгэгт хэрэглэх эм
7.16
6.95
Монгол эмимпекс концерн ХК                                                                                                              № 2017/02/01
5.66
81.41
4
Антибиотик ба халдварын эсрэг бэлдмэлүүд
41.33
43.40
Мөнхийн тун ХХК                                                       № 2017/02/04
35.38
81.53
6
Зүрх судасны тогтолцооны эмгэгт хэрэглэх эм
15.20
15.14
Монфатрейд ХХК                        №2017/02/05
   14.1
93.11
7
Хоол боловсруулах замын эмгэгт, хэрэглэх эм ба даавар дааврын үйлдэлт эм
23.23
21.40
Монфатрейд ХХК                        №2017/02/05
21.31
99.56
11
Арьсны өвчнийг эмчлэх  бэлдмэлүүд
1.05
1.01
Монфатрейд ХХК                        №2017/02/05
0.83
81.98
12
Харшил, анафилаксийн эсрэг ба амьсгалын тогтолцооны эмгэгт хэрэглэх эмүүд
3.45
3.40
Монфатрейд ХХК                        №2017/02/05
3.17
93.23
16
Дотоодын үйлдвэрийн хатуу туналалттай эмийн хэлбэрүүд
1.66
1.66
Моносфарм трейд ХХК                                                                             № 2017/02/03
1.46
88.02
21
Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл
25.21
25.20
Мөнхийн тун ХХК                                                       № 2017/02/04
24.97
99.07
23
Давс , ус, хүчил , шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх ба бусад дусал шингэнүүд
23.04
17.94
Айвико интернейшнл                                                                                                                                  № 2017/02/02
18.05
  100.63
24
Давс , ус, хүчил , шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх ба бусад дусал шингэнүүд
10.55
10.53
9.95
94.51
Гэрээ шууд байгуулсан.                                                                                                                                                 Үндэслэл: “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 30.4.3 дахь заалт
8
Дүрс оношлогооны хэрэгсэл
4.34
4.34
              4.5
        103.68
10
Нүдний өвчинд хэрэглэгдэх эмнүүд
0.83
0.83
19
Цус,цусан бүтээгдэхүүн
2.96
2.96
2.8
94.59
Нийт
320.58
282.9
          261.78
       92.53%
Энэхүү худалдан авах ажиллагааны явцад ямар нэгэн зөрчил, гомдол гараагүй болно.
            Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2016 оны 12 сарын 02-ны өдөр зарласан ба нээлтийг хуулийн хүчинтэй хугацаанд буюу 2017 оны 01 сарын 02-ны өдөр, тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд буюу 2017 оны 01 сарын 09-ний өдөр тус тус хийж дуусгасан.
Үлдсэн багцуудад хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг 2017 оны 01 сарын 26-ны өдөр зарласан ба нээлтийг хуулийн хүчинтэй хугацаанд буюу 2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд буюу 2017 оны 02 сарын 14-ний өдөр тус тус хийж дуусгасан.
2017 онд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн 5 багцад дотоодын давуу эрх тооцож, 4 үндэсний  үйлдвэрлэгчийг дэмжин ажилласан. Нийт 58638080 төгрөгний үнийн дүн бүхий гэрээ байгуулж, хэрэгжилт дунджаар 93.8%-тай байна.
Багц №16 – 1662550 төг – Моносфарм трейд ХХК – 88.02%
Багц №21 – 25209750 төг – Мөнхийн тун ХХК – 99.07%
Багц №23, 24 – 23040930 төг – Ай Ви Ко ХХК – 100.63%
Багц №14 – 8724850 төг – Нахиаимпекс ХХК – 87.29%
Цахим системийг ашигласан талаар: P2016000505-00 дугаартай нээлттэй тендер шалгаруулалтыг цахим систем  www.meps.gov.mn –ээр зарласан, P2016000505-01 дугаартай хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг дээрх цахим системд гэмтэл гарсаны улмаас уламжлалт аргаар зарласан.
Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар: Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааг Эрүүл мэндийн газарт нэгтгэн тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж ажилласан. Худалдан авах ажиллагааны явцад нэгдсэн удирдлагаар ханган хяналт тавьж ажилласан болно.
Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагаа:
“ХЕПАТИТЫН В,С ВИРУСЫН ХАЛДВАРЫГ ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУУЗАН ОНОШЛУУР /БАГЦ/-ЫГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 112 дугаар тогтоолоор “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй энэхүү худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан.
            Говьсүмбэр аймгийн 40-65 насны хүн амд Хепатитийн В,С вирусийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээнийй туузан оношлуурын нийт төсөв 7,230,440 төгрөгөөр батлагдсан. Уг төсөвт багтаан шаардлагатай оношлуурын ГСА-ЭМГ-ХА-2017-01  дугаартай /Гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааны журам нь Харьцуулалтын арга/ тендер зарласан. Тендер шалгаруулалтад нэр бүхий 4  компани оролцож, шалгарсан оролцогч- Монбиофарм ХХК-тай  тендерийн гэрээ байгуулан ажиллаж,  гэрээний хэрэгжилт 100%-тай дүгнэгдсэн байна.
Багц. Хепатитын В,С вирүсийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээний оношлуур
Хóäàëäàí àâñàí áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë òîî õýìæýý, õ¿÷èí ÷àäàë
Захиалагчийн тооцсон төсөвт өртөг
Ãýðýýíèé ä¿í (ñàÿ.òºã)
ÿéöýòãýã÷èéí íýð, ãýðýýíèé äóãààð
Нийлүүлсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн дүн
Гэрээний гүйцэтгэл /хувь/
Нэр
1
В вирусын түргэвчилсэн оношлуур
2.889.600
2,399,400
Монбиофарм ХХК
2,399400
100
2
С вирусын түргэвчилсэн оношлуур
3,354,000
2,580,000
2,580,000
100
3
Цус авах хуруу шил
645,000
567,600
567,600
100
4
Эрвээхэй зүү
5
Еппендорф
264,450
206,400
206,400
100
6
Цэнхэр хошуу /пипетканы /
77,400
51,600
51,600
100
Нийт дүн
7,230,450
5,805,000
5,805,000
100
Тус тендер шалгаруулалтыг 2017 оны 05 сарын 16-ны өдөр зарласан ба нээлтийг хуулийн хүчинтэй хугацаанд буюу 2017 оны 05 сарын 25-ны өдөр, тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд буюу 2017 оны 05 сарын 29-ний өдөр хийж гүйцэтгэсэн байна.
            Энэхүү худалдан авах ажиллагааны явцад тендерт оролцогч Нуган ХХК-аас гомдол гаргасан ба Сангийн яамнаас уг гомдлыг хянан шийдвэрлээд тендер шалгаруулалт үнэн зөв явагдсан тул цааш үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн болно.
            Тус тендер шалгаруулалтыг уламжлалт аргаар /цаасаар/ зарласан.
Тайлан бичсэн: Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн  Ж.Тунгалаг
2018.01.05