Тендер зарлалаа

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕНДЕР ЗАРЛАЛАА

Говьсүмбэр аймгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийг  худалдан авах  ГСАЭМГ/201812001 дугаартай тендерийг орон нутгийн өмчийн газартай хамтран зохион байгуулж, 12 дугаар сарын 20-ны өдөр төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлалаа.

Тус онд нийт 358,577,100 төгрөгний эмийн төсөв батлагдсанаас /нэгдсэн эмнэлэгт 333,084,600 төгрөг, сумдад 25,492,500 төгрөг/ ЭМЯ-ны ерөнхий гэрээгээр худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд 11,346,346 төгрөг төсөвлөж, үлдсэн 347,230,754 төгрөгт багтаан тендер зарлалаа.

Тендерийн урилгыг “Монголын үнэн” сонины 12 сарын 22-ны өдрийн дугаарт нийтэлсэн ба Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn, Эрүүл мэндийн газрын цахим хуудаст  2017.12.20-ны өдөр тус тус байршуулсан.

Тендер оролцогчид www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэгүй авах боломжтой.

 

 

 

 

 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг

 

Тендер зарлалаа

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕНДЕР ЗАРЛАЛАА

 

Говьсүмбэр аймгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийг  худалдан авах  ГСАЭМГ/201812001 дугаартай тендерийг орон нутгийн өмчийн газартай хамтран зохион байгуулж, 12 дугаар сарын 20-ны өдөр төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлалаа.

Тус онд нийт 358,577,100 төгрөгний эмийн төсөв батлагдсанаас /нэгдсэн эмнэлэгт 333,084,600 төгрөг, сумдад 25,492,500 төгрөг/ ЭМЯ-ны ерөнхий гэрээгээр худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд 11,346,346 төгрөг төсөвлөж, үлдсэн 347,230,754 төгрөгт багтаан тендер зарлалаа.

Тендерийн урилгыг “Монголын үнэн” сонины 12 сарын 22-ны өдрийн дугаарт нийтэлсэн ба Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn, Эрүүл мэндийн газрын цахим хуудаст  2017.12.20-ны өдөр тус тус байршуулсан.

Тендер оролцогчид www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэгүй авах боломжтой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг